Regulamentul Campaniei “Inscrie-te si poti castiga!”

Art.1. – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Inscrie-te si poti castiga!” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. PRODINS S.R.L („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in strada Tache Ionescu nr 5,sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/25162/1993, cod unic de inmatriculare RO 5125781, in numele STADA ROMANIA (Stada M&D SRL) legal reprezentata prin Alexandru Grivei, in calitate de imputernicit.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii (definiti la art. 4 mai jos, denumiti in continuare „Participanti”).
1.3. Prin dobandirea calitatii de Participant la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expres al Participantului la toti termenii acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare imediat dupa afisarea acestor modificari pe site-ul www.hedrinromania.ro

Art.2. – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei pe site-ul www.hedrinromania.ro in perioada 14 februarie 2020 ora 00:00:01 – 30 martie 2020 ora 23:59:59.

Art.3. – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
– in format electronic, prin accesarea website-ului www.hedrinromania.ro;
– in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Tache Ionescu nr 5, sector 1, Bucuresti.

3.2. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica +40 731895353  (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa in mod unilateral Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.hedrinromania.ro, intrand in vigoare imediat dupa publicarea lor pe acest website.

Art. 4. – Participantii si produsele participante

4.1. La Campanie pot participa doar persoanele fizice care isi inscriu in mod complet datele in formularul pentru campanie afisat la adresa: hedrinromania.ro/promotie, in perioada mentionata la articolul 2.1. din prezentul Regulament (denumite in continuare “Participanti”).
4.2. Varsta minima de participare la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti la ziua inceperii Campaniei, 1 februarie 2020.
4.3. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana
4.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
– persoanele juridice
– clientii de tip Corporate-Reseller
– angajatii S.C. PRODINS S.R.L si SC STADA M&D SRL
– rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)

Art.5. – Premiul Campaniei

5.1. Premiul Campaniei este oferit de Organizator si consta in:
1 x Perie rotativa pentru par
2 x Uscator pentru par
50 x prosop de baie
In cadrul Campaniei nu se permite schimbarea sau modificarea caracteristicilor premiului sau acordarea contravalorii in bani a premiului castigat.

Art.6. – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditiile privind inscrierea valabila in Campanie
6.1.1. Pentru dobandirea calitatii de Participant este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantii  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
6.2.    Inscrierea in Campanie
6.2.1. Participantii care indeplinesc conditiile de la Art. 6.1 sunt inscrisi automat in Campanie oricand, incepand cu data de 14 februarie 2020 (ora 00:00:01) si pana la data de 30 martie 2020 (ora 23:59:59).

Art.7. – Desemnarea, validarea si publicarea castigatorului

7.1. Castigatorul va fi desemnat in data data de 2 aprilie 2020 in cadrul unei singure etape de premiere ce consta in extragerea castigatorului folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Castigatorul astfel extras primeste premiul.
Vor fi extrase 3 numere de comanda, primul fiind declarat castigator, iar urmatoarele 2, rezerve.

7.2. Castigatorul este extras în funcție de numarul de comanda folosind serviciul tragerilasorti.ro. Fiecare comanda participanta la Campanie dispune de un numar unic; fiecare numar intra in extragerea pentru acordarea premiului Campaniei aferent datei facturii respective. Numarul de comanda este un numar natural.

7.3. Organizatorul va contacta telefonic castigatorul, folosind datele de contact furnizate de catre acesta in momentul inscrierii pe site-ul hedrinromania.ro/promotie in intervalul orar 10:00 – 13:00, in data de 2 aprilie 2020, data tragerii la sorti. In cazul in care din motive independente de Organizator, acesta nu reuseste de trei ori la rand sa intre in contact telefonic cu castigatorul, acesta va fi invalidat, urmand ca Organizatorul sa contacteze rezervele, succesiv, in ordinea in care au fost extrase.

7.4. Prin inregistrarea in Campanie, Participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiului.

7.5. Participantul extras ca fiind castigator trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului in termen de maxim 5 ore din momentul contactarii un document valid de identitate – carte de identitate sau pasaport – prin trimiterea unei copii scanate pe email-ul: concurs.hedrinromania@gmail.com
7.10. Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe site-ul hedrinromania.ro/promotie si pe pagina de Facebook Hedrin Romania in termen de 3 ore de la ora tragerii la sorti.
7.11. Prin inscrierea la Campanie, castigatorii isi dau acordul pentru pentru publicarea numelui lor pe website-ul hedrinromania.ro/promotie

Art.8. – Intrarea in posesia premiului

8.1. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
8.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului transiterii prin e-mail a voucherului de rezervare, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art.9. – Taxe si impozite

9.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.10. – Limitarea raspunderii

10.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului sau de incalcare a legii din partea tertilor, Participantilor sau castigatorilor, in caz de abuz sau orice tentative sau fapte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau ar incalca Regulamentul acestei Campanii.
10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
10.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– Eroare materiala sau de orice alta natura in datele furnizate de catre castigatori; lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale – Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
– Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
– Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect, nelegal sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil, adresa de email).

Art.11. – Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. STADA M&D SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre S.C. STADA M&D SRL, trimiterea catre Participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Conform Legii nr. 677/2001, Participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. Totodată, Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Tache Ionescu nr 5, sector 1, Bucuresti, Romania o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

Art.12. – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

12.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea Campaniei.
12.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art.13. – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.